Algemeen
1.1 Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn bij Discovery Networking op te vragen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepas-sing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en exclusief BTW.
2.3 Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in een of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt. Hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belasting en/of wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta waarin wij de goederen hebben gekocht.
Levering
3.1 Alle leveringen geschieden franco aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen, onverminderd ons recht om bij leveran-ties van geringe waarde de vrachtkosten door te berekenen.
3.2 Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten, uit te leveren en te factureren.
3.3 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijn overschrijding. Tenzij van tevoren een uiterste termijn is afge-sproken.
3.4 a. Indien de opdrachtgever (af)levering weigert of onmogelijk maakt hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.
b. Indien wij van de tweede in het vorige lid van dit artikel genoemde mogelijkheid gebruik maken, laat zulks de betalingsverplichting van de op-drachtgever onverlet.
Overmacht
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als is begrepen in het vermelde lid 1, oorlog oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Betaling
5.1 Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
5.2 a. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
b. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de op-drachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebrek stelling is verreist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 2 % per maand vanaf de vervaldag.
5.4 Alle redelijke gemaakte kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15 % van het achterstallige bedrag.
Eigendomsvoorbehoud
6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
6.2 a. Tot het moment van betaling en daarmee de eigendomsovergang is de opdrachtgever niet gerechtigd door ons geleverde goederen te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
b. Gehele of gedeeltelijke doorverkoop mag slechts geschieden in het kader van een normale bedrijfsuitvoering.
6.3 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de desbetreffende goederen bij hem terug te halen.
Garantie
7.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
7.2 Wij staan in voor deugdelijkheid van de door ons gefabriceerde goederen gedurende een periode van 12 maande na levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.
7.3 De garantie bestaan daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.
7.4 Het nakomen van de garantiebepalingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, word uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval van:
a. de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
b. er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestem-ming zijn uitgevoerd.
c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden
d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming gebruikt
Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld van onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
8.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.
Reclames
9.1 Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goede-ren, dan wel binnen een zelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
9.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.
9.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.
9.4 Retourzendingen worden door ons alleen geaccepteerd indien daartoe door ons uitdrukkelijk toestemming is gegeven.
9.5 Afwijkingen als bedoeld in artikel 3.3. geven geen recht op reclame.
Annulering
10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolgen van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
10.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20 % van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
Opschorting en ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtin-gen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voorvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat alsmede in geval van faillissement of sursé¡®ce van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
11.2 a. De vordering ter zake van het reeds uitgebrachte deel van de overeenkomst, alsmede de uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
b. Artikel 10.2 is van overeenkomstige toepassing.
Toepasselijk recht/geschillen
12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiend geschillen zullen voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.